Pomagamy na 100 !
Pomagamy na 100 !
100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski to inicjatywa ogólnopolskiej sieci sklepów Biedronka realizowana we współpracy z Caritas Polska. Jej głównym założeniem jest sfinansowanie 100 projektów wspierających zarówno wolontariuszy rozwijających umiejętności wsparcia osób potrzebujących, dających im szansę na rozwój osobisty i zawodowy w kierunku liderów lokalnych, rozwoju kompetencji miękkich polegających na umiejętności budowania relacji z osobami wykluczonymi, starszymi, potrzebującymi wsparcia jak również osoby potrzebujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez budowę współpracy międzypokoleniowej.
W ramach inicjatywy Caritas Diecezji Sosnowieckiej uzyskała finansowanie trzech projektów skierowanych do seniorów, podopiecznych Caritas oraz wolontariuszy Parafialnych Zespołów oraz Szkolnych Kół Caritas. Są nimi:


MŁODZI JAŁMUŻNICY” – projekt ma na celu kontynuację autorskiego programu Caritas Diecezji Sosnowieckiej „Młodzi Jałmużnicy”, który skupia wszystkich wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Celem programu jest ukazanie, że jałmużna, to nie tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi i zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi. Uczniowie mają za zadanie poprzez swój projekt nie tylko uświadomić to innym, ale także samemu „złożyć jałmużnę” osobom potrzebującym w ich społeczności.
- Spotkanie Młodych Jałmużników w Zakopanem

JAKI PIĘKNY JEST śWIAT - NIEWAŻNE ILE MA LAT”– projekt zakłada integrację międzypokoleniową pomiędzy seniorami przebywającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, a w wolontariuszami ze Szkolnych Kół Caritas, poprzez umożliwienie im w ramach działań wolontariackich integracji i realizację zaplanowanych wspólnie przedsięwzięć. Planowane działania to: cykl szkoleń dla wolontariuszy, cykl szkoleń dla lokalnej społeczności, zajęcia logopedyczne dla seniorów oraz dostosowanie placówki, w której mieszkają seniorzy do ich potrzeb.

„WZMACNIANIE I ROZWIJANIE POTENCJAŁU PZC”– zakłada zorganizowanie wyjazdu integracyjno- szkoleniowego dla wolontariuszy PZC, oraz prowadzenie utworzonych na terenie diecezji punktów pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców Diecezji Sosnowieckiej w wieku 60+. Zakończeniem projektu będzie organizacja Wigilii dla najuboższych, która pozwoli uwrażliwić mieszkańców diecezji na problem biedy, samotności i ubóstwa.