Procedura przyjęcia pacjenta do Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Będzinie

Niezbędne dokumenty przed wydaniem decyzji o przyjeciu pacjenta :WAŻNE!

Wszystkie druki wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę muszą być czytelne, opatrzone w pieczątki nagłówkowe, pod rygorem odmowy przyjęcia.


Warunki przyjęcia:

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskał od 5 do 40 pkt . Długość pobytu ustala lekarz ZOL indywidualnie dla każdego pacjenta.

Przeciwwskazania do przyjęcia:


Instrukcja przyjęcia: