STATUT

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ


>>>STATUT<<<

STATUT CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ „Działalność charytatywna może i powinna dziś ogarniać swym zasięgiem wszystkich bez wyjątku ludzi i wszystkie potrzeby. Gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdywać, troskliwie pocieszać i wspierać”
(Dekret o apostolstwie świeckich, nr 8).

Odpowiadając na to wezwanie Soboru Watykańskiego II i odczytując znaki czasu Kościół Sosnowiecki chce z każdym dniem być coraz bardziej służebny. W obecnych czasach pragnie czynić to przy pomocy konkretnych struktur, którymi kiedyś skutecznie się posługiwał, a do których powraca. Z dniem 11 czerwca 1992 roku Biskup Sosnowiecki powołuje CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ, nadając mu następujący statut.

Rozdział I.
Charakter instytucji.


§ 1.
„Caritas Diecezji Sosnowieckiej”, zwany dalej Caritas, realizuje funkcje diakonalną (diaconia caritatis) Kościoła Sosnowieckiego poprzez konkretną formę instytucjonalną.
§ 2.
Caritas służy pomocą w realizacji posługi pasterskiej Biskupa Sosnowieckiego na polu charytatywnym.
§ 3.
Biskup Sosnowiecki powołuje Caritas Diecezji, zatwierdza jego statut oraz mianuje jego władze.
§ 4.
Caritas posiada osobowość prawną (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z 1989 r.) i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego statutu.
§ 5.

1. Siedzibą Caritas jest Sosnowiec, a terenem jej działania Diecezja Sosnowiecka. 2. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące realizacji jej celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

Rozdział II
Cele i zadania


§ 6.
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, w tym także zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 7.
Do zadań Caritas należy:
1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, osób nie posiadających środków do życia, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
10. wypoczynek dzieci i młodzieży,
11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
14. ratownictwo i ochrona ludności,
15. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
16. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
18. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
19. promocja i organizacja wolontariatu,
20. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego,
21. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
22. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
23. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
24. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
25. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
26. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
27. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
28. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących

§ 8.
1. Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a. organizowanie własnych struktur terenowych,
b. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
c. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia, Dni Chorych, „Św. Mikołaja”, Wigilii ubogich i samotnych, Opłatka, Święconego i innych form krzewienia miłości miłosiernej,
d. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych, doradczych, medycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas,
e. grupy wolontariatu Caritas, w szczególności Szkolne Koła Caritas,
f. prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
g. różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych,
h. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych m.in. poprzez zbiórki publiczne, koncerty charytatywne, aukcje, kiermasze, pikniki.
2. Caritas realizuje swoje zadania także w ramach podstawowych struktur organizacyjnych i duszpasterskich Kościoła lokalnego: tj. parafii, dekanatów

§ 9.
1. Cele statutowe realizowane są przez Caritas w ramach kościelnej działalności charytatywnej oraz w ramach działalności pożytku publicznego.
2. Caritas wyodrębnia kościelną działalność charytatywną prowadzoną na podstawie statutu i prowadzi dla tej działalności dokumentację umożliwiającą prawidłowe ustalenie wpływów i wydatków zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konkordatem między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Wyodrębnienia dokonuje Dyrektor Caritas.
3. Caritas wyodrębnia organizacyjnie i rachunkowo działalność pożytku publicznego i prowadzi dla tej działalności dokumentację zgodną z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyodrębnienia dokonuje Dyrektor Caritas.

§ 10.
Caritas prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną polegającą na: prowadzeniu zadań zleconych przez samorządy bądź stronę rządową za którą nie pobiera opłat:
- Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2 PKD)
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.2 PKD)
- Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77.2 PKD)
- Wychowanie przedszkolne (85.1 PKD - Działalność wspomagająca edukację (85.6 PKD)
- Praktyka lekarska (86.2 PKD) - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9 PKD)
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1 PKD)
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.2 PKD)
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.3 PKD)
- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9 PKD) - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.1 PKD)
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9 PKD)
- Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0 PKD)
- Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1 PKD)
- Pozaszkolne formy edukacji (85.5 PKD)
- Działalność związana ze sportem (93.1 PKD)
- Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2 PKD)
- Działalność organizacji religijnych (94.91.Z PKD).
- Działalność prawnicza (69.10.Z)

§ 11
1. Caritas prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność odpłatną polegającą na wykonywaniu zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji celów statutowych za którą pobiera opłaty:
- Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2 PKD)
- Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7 PKD)
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.2 PKD)
- Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77.2 PKD)
- Wychowanie przedszkolne (85.1 PKD) - Działalność wspomagająca edukację (85.6 PKD)
- Praktyka lekarska (86.2 PKD) - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9 PKD)
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1 PKD)
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.2 PKD)
- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.3 PKD)
- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9 PKD)
- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.1 PKD)
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9 PKD)
- Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0 PKD)
- Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1 PKD)
- Pozaszkolne formy edukacji (85.5 PKD)
- Działalność związana ze sportem (93.1 PKD)
- Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2 PKD)
- Działalność organizacji religijnych (94.91.Z PKD)
- Działalność prawnicza (69.10.Z)
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Caritas.

§ 12.
Caritas nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa o działalności gospodarczej oraz art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
§ 13.
Jedną z podstawowych form pracy w Caritas jest pełnienie jej przez wolontariat jako charytatywną służbę w imię chrześcijańskiej miłości bliźniego.
§ 14.
W ramach działalności Caritas zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do wszelkich osób fizycznych, w tym: pracowników i członków władz Caritas, a także osób, w stosunku do których pracownicy i członkowie władz pozostają w związku małżeńskim albo w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Caritas na rzecz pracowników lub członków władz Caritas oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku Caritas na rzecz pracowników i władz Caritas oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Caritas.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy lub członkowie władz Caritas oraz ich bliskie osoby.

Rozdział III.
Jednostki organizacyjne Caritas


§ 15.
Władzą nadrzędną Caritas jest Biskup diecezjalny jako najwyższa władza w Diecezji, który:
a) powołuje Caritas do życia,
b) nadaje statut,
c) dokonuje zmian w statucie,
d) mianuje i odwołuje dyrektora,
e) udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz na jego odwołanie,
f) przyjmuje roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe,
g) powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą
h) rozwiązuje Caritas,
i) decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku jej rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
§ 16.
1. Pracami Caritas kieruje powołany przez Biskupa Sosnowieckiego Dyrektor (zarząd jednoosobowy).
§ 17.
Dyrektor odpowiada za działalność Caritas przed Biskupem Sosnowieckim, któremu składa sprawozdanie pisemne po zakończeniu roku kalendarzowego.
§ 18.
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Caritas,
2) reprezentowanie jednoosobowo Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,
3) przedstawianie Biskupowi diecezjalnemu kandydatury Zastępcy Dyrektora i mianowanie go po uzyskaniu „nihil obstat”,
4) zatrudnianie pracowników Caritas,
5) zatwierdzanie programu działalności i preliminarza budżetowego Caritas na rok następny oraz sprawozdania z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły,
6) zwoływanie posiedzeń Rady Caritas,
7) informowanie Biskupa diecezjalnego o bieżącej działalności Caritas,
8) powoływanie i likwidacja terenowych jednostek, nadawanie im statutów, oraz nadzór i kontrola nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi,
9) wyrażanie zgody na podjęcie przez terenowe jednostki zgodnej ze statutem działalności gospodarczej i przyjmowanie okresowych sprawozdań,
10) zarządzanie funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem,
11) nabywanie i zbywanie pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie, po uzyskaniu aprobaty Biskupa diecezjalnego,
§ 19.
1.Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
a. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych,
b. zastępowania Dyrektora podczas jego nieobecności we wszystkich sprawach,
2. Szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor w zakresie obowiązków dołączonym do nominacji.
§ 20.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych na okres pięciu lat przez Biskupa diecezjalnego i jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającemu mu w zakresie wykonywanej kontroli. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 21.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:
a. ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Caritas,
b. przedstawienie oceny wraz z wnioskami z dokonanej kontroli do aprobaty Biskupa diecezjalnego w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego,
c. wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie audytu zewnętrznego w terminie określonym przez Komisję,
§ 22.
Radę Caritas powołuje Biskup diecezjalny na wniosek Dyrektora. Jej kadencja trwa trzy lata.
§ 23.
Rada Caritas jest organem doradczym Dyrektora.
§ 24.
Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
§ 25.
W skład Rady wchodzą:
1. Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Charytatywnego Kurii Diecezjalnej,
2. diecezjalni duszpasterze osób niepełnosprawnych i diecezjalny duszpasterz więziennictwa przedstawiciele Okręgów Caritas;
3. dekanalni duszpasterze charytatywni
4. inne osoby powołane przez Biskupa diecezjalnego na wniosek Dyrektora.
§ 26.
Na posiedzenie Rady Przewodniczący może zaprosić biegłych w omawianych na nim sprawach i wysłuchać ich opinii.
§ 27.
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są:
- domy pomocy społecznej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- domy dziennego pobytu,
- świetlice Socjoterapeutyczne,
- zakłady opieki zdrowotnej,
- hospicja,
- domy samotnej matki i dziecka,
- zakłady opiekuńczo-lecznicze,
- zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
- parafialne zespoły Caritas,
- koła środowiskowe Caritas,
- noclegownie,
- schroniska dla bezdomnych,
- jadłodajnie,
- ośrodki szkolno
-wychowawcze.
2. Dyrektor może w miarę potrzeb tworzyć poza jednostkami wymienionymi w pkt. 1 także inne jednostki organizacyjne.

§ 28.
Terenowe jednostki Caritas działają na podstawie statutu lub regulaminu nadanego im przez Dyrektora Caritas.
§ 29.
Parafialne Zespoły Caritas są powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek Proboszcza Parafii i działają na podstawie odrębnego statutu.

Rozdział IV
Majątek i fundusze


§ 30.
Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:
a) z subwencji lub dotacji,
b) z darowizn, spadków, zapisów itp.
c) z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,
d) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem przepisu kan. 1292 § 1K P K
e) z funduszów i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp.,
f) z innych źródeł.
§ 31.
W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.K P K.
§ 32.
1. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej dla powiększenia środków materialnych na cele charytatywne.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych za pośrednictwem jednostek wyodrębnionych organizacyjnie, a cały uzyskiwany dochód jest przeznaczany na cele statutowe.

Rozdział VIII
Symbole. Święto patronalne.


§ 33.
Święto patronalne Caritas obchodzi się w II Niedzielę Wielkanocną, która w Kościele Katolickim poświęcona jest czci tajemnicy Miłosierdzia Bożego.
§ 34.
Caritas Diecezji, tak jak wszystkie kościelne instytucje charytatywne posiadają prawo i używają nazwy prawnie zastrzeżonej: „Caritas” oraz symbolu przedstawiającego: czerwony, równoramienny Krzyż, z potrójnymi promieniami falistymi wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz literami białymi: „Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca.
§ 35.
Caritas Diecezji używa pieczęci podłużnej i okrągłej, pieczęć podłużna zawiera nazwę statutową, siedzibę i adres siedziby. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas oraz napis w otoku: „Caritas Diecezji Sosnowieckiej”.
§ 36.
Caritas Diecezji ma obowiązek wykorzystywać wszelkie dostępne środki prawne dla uzyskania i zachowania ochrony prawnie zastrzeżonej dla nazwy i symbolu Caritas kościelnej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz poza granicami kraju. Caritas ma obowiązek podejmowania kroków prawnych w przypadku naruszenia prawnie zastrzeżonej nazwy i symbolu przez osoby trzecie.
Niniejszym zatwierdzam powyższy Statut Caritas Diecezji Sosnowieckiej, a dotychczasowy traci ważność.

Sosnowiec, dnia 29 marca 2023r.

Ks. Mariusz Karaś Kanclerz

J.E. Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki