Załącznik nr 1

do Regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH W CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W SOSNOWCU.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu, ul. Korczaka 5; e-mail: sosnowiec@caritas.pl, 32 363-03-70.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail sosnowiec@caritas.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podnoszenia standardów obsługi oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowy telefoniczne.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów opisanych powyżej.

„Zgoda" osoby, której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu oznacza wyraźne działanie potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Rozmowy przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postepowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
8. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych.
9. Na podstawie zebranych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.