Schronisko dla Bezdomnych Caritas, Będzin-Łagisza

Kontakt:
ul. Energetyczna 10
42-500 Będzin
tel. 48 (32) 266 21 94
kierownik: Gabriela Lamberska

Schronisko funkcjonuje od 1994 r. Czynne jest przez 24 godziny na dobę, utrzymuje stałą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Placówka dysponuje 50 miejscami dla osób bezdomnych, 4-osobowymi pokojami, sanitariatami oraz świetlicą terapeutyczną, w której prowadzone są kursy i terapie.
Rocznie zapewniamy podstawowe potrzeby 85 osobom bezdomnym przebywającym w placówce. Mieszkańcy domu mają zapewnione trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny.
Stałym elementem w działalności domu są przeprowadzane przez pracownika socjalnego oraz opiekuna, różnego rodzaju programy które mają na celu motywowanie osób bezdomnych do zmiany stylu życia. Osoby bezdomne zachęcane są do podjęcia terapii i utrzymania abstynencji, kształtowania umiejętności gospodarowania własnymi finansami, egzekwowania nawyków higieny, uczenia się prawidłowych kontaktów międzyludzkich oraz zachowań społecznych. Wszelkie prace w domu są przeprowadzane przez mieszkańców, motywując ich również do angażowania się w sprawy społeczne.

Schronisko dla Bezdomnych Caritas z Usługami Opiekuńczymi, Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice

Kontakt:
Aleja Zwycięstwa 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

tel. 48 (32) 261 90 04
kierownik: Radosław Chmielewski


Schronisko dla Bezdomnych funkcjonuje od 2002 roku. Placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej. Mieszkańcy Schroniska mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny. Najważniejsze jest, aby osoba bezdomna potrafiła powrócić do normalnego życia, dlatego w ciągu roku prowadzone są specjalne kursy i programy z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Prowadzane są również treningi terapeutyczne, których głównym celem jest zmiana postawy wobec własnej bezdomności, poprzez poznanie indywidualnych ograniczeń i rozwijanie możliwości osobowościowych.

Schronisko dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Dąbrowie Górniczej prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej dysponuje 15 (piętnastoma) miejscami noclegowymi dla mężczyzn i kobiet.
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Schronisko funkcjonuje całą dobę i spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów Schronisk dla Osób Bezdomnych (Dz.U. 2018 poz. 896).
Placówka gwarantuje każdej osobie poczucie komfortu oraz poszanowanie godności ludzkiej. Mieszkańcy placówki mają zapewnione trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny.

Ponadto zapewniamy:

• Pomoc pracownika socjalnego w zakresie odzyskania utraconych dokumentów, uzyskiwania świadczeń z pomocy społecznej, przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów w różnych sferach życia.
• Pomoc rzeczową (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki dezynfekujące, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu), pomoc w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy.

Schronisko dla Bezdomnych Caritas i Schronisko dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi należy do najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w całym kraju. W 2016 przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego oraz NFOŚiGW i WFOŚIGW przeprowadzony został kompleksowy remont całego budynku, a także został poddany termomodernizacji. Schronisko nie ma barier architektonicznych, posiada windę usprawniającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dysponujemy 2, 3 i 4 osobowymi pokojami oraz bogatym zapleczem socjalno-bytowym. Istnieje również możliwość przyjęcia osób komercyjnie. Zarówno na schronisko dla bezdomnych, jak i na schronisko z usługami opiekuńczymi - ilość miejsc ograniczona.