Regulamin

Regulamin płatności dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej:

1.Wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej (zwanej dalej Caritas) można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności on-line tj. przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przeze eCard SA

a. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:

ePrzelewy:


Przelewy półautomatyczne:


b. karty płatnicze
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Caritas Diecezji Sosnowieckiej (ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec), Alior Bank 25 2490 0005 0000 4520 4459 1536

II Przeznaczenie wpłat darowizn:

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.sosnowiec.caritas.pl będą przeznaczane na działalność Caritas Diecezji Sosnowieckiej, a w szczególności na: prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, osób nie posiadających środków do życia, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów (par. 7 Statutu Caritas Diecezji Sosnowieckiej- zamieszczony na stronie);

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności on-line na stronie internetowej (www.sosnowiec.caritas.pl) nie podlegają zwrotom.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej w naszym serwisie.

2. Caritas zapewnia, i że dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Caritas Diecezji Sosnowieckiej nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.